Informatie over sociaal verzekeringsrecht en pgb in Rotterdam

Contact

Sociaal verzekeringsrecht

Sociaal verzekeringsrecht heeft betrekking op diverse soorten uitkeringen die worden verstrekt door de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de werkgever.

Daarbij gaat het om de volgende uitkeringen:

 • Werkloosheidswet (WW);
 • Wet Inkomen en Arbeid (WIA);
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong);
 • Wet Werk en Bijstand (WWB);
 • Algemene Nabestaandenwet (ANW);
 • Algemenen Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
 • Ziekenfondswet;
 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Kinderbijslagwet;
 • Wet Voorzieningen gehandicapten (WVG).

Wordt een uitkering geweigerd of ingetrokken, of krijgt u een maatregel of een verplichting opgelegd waar u het niet mee eens bent, dan kunt u bij Advocatenkantoor De Gruijl terecht voor advies of bezwaar/beroep.

 

Het indienen van bezwaar/beroep is aan wettelijke termijnen gebonden. Het is van groot belang dat u tijdig contact opneemt, zodat binnen de termijn maatregelen genomen kunnen worden.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het pgb is de financiële vergoeding die u kunt vragen zodat u de zorg die u nodig hebt zelf kunt regelen en/of betalen. Pgb krijgt u als daarvoor een indicatie is gesteld door de gemeente of het CIZ. In dat geval krijgt u een brief waarin staat voor welke soort zorg u wordt geïndiceerd en voor hoeveel uur. Daarbij kan het ook gaan om scootmobiels, rolstoelen en woningaanpassingen.

Indien u het niet eens bent met deze brief van de gemeente of het CIZ, moet u binnen zes weken bezwaar maken. Advocatenkantoor De Gruijl kan u bij deze bezwaarprocedure bijstaan. Neemt u daarom contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Advocatenkantoor De Gruijl helpt u ook bij de volgende problemen:

 • Stopzetting pgb;
 • Terugvordering pgb;
 • Weigering/afwijzing van een aanvraag pgb;
 • Verlaging pgb;
 • Bezwaar CIZ-indicatie en/of andere indicaties zorgverzekeraars.
Neem contact met ons op