Juridisch advies over jeugdzorg in Rotterdam

Contact

(Voorlopige) ondertoezichtstelling

De kinderrechter kan uw kind voorlopig onder toezicht stellen als de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg aantoont dat er sprake is van een acute noodsituatie. Meestal hebben de kinderrechter, de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg enkel telefonisch overleg, waarna de kinderrechter de voorlopige ondertoezichtstelling mondeling uitspreekt. Vaak spreekt de kinderrechter ook de uithuisplaatsing van uw kind uit. Ouders worden voorafgaand aan de beslissing van de kinderrechter niet gehoord. De meeste voorlopige ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen zijn een zeer traumatische gebeurtenis voor de naaste familieleden; vaak wordt uw kind plotseling door de politie meegenomen en ondergebracht op een voor u geheim adres. Het komt zelfs voor dat uw kind direct na de geboorte wordt weggenomen. 

Gelukkig moet u binnen twee weken door de kinderrechter op de rechtbank worden gehoord. Wegens de zeer traumatische gebeurtenis die zal worden besproken, is het zeer belangrijk om u te laten vertegenwoordigen door uw professionele advocaat van Advocatenkantoor De Gruijl. In de praktijk blijkt maar al te vaak dat ouders amper zijn bekomen van de schrik en allerlei moeilijke (juridische) vragen worden gesteld waar ze geen goed antwoord op kunnen geven. Advocatenkantoor De Gruijl heeft begrip voor uw situatie en zal alles op alles zetten, zodat u uw kind weer thuiskrijgt.

Een kind kan volgens de wet onder toezicht worden gesteld als hij of zij “zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd”. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming veel te snel een verzoek tot ondertoezichtstelling van uw kind doet aan de kinderrechter. Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming moeten namelijk ook aantonen dat alle andere mogelijke opties om een ondertoezichtstelling te voorkomen zijn uitgeprobeerd. Vaak zijn er geen alternatieven onderzocht, waardoor er eigenlijk geen ondertoezichtstelling kan worden uitgesproken. Een ondertoezichtstelling is een grote inbreuk op het privéleven van uw gezin; u moet namelijk de aanwijzingen van de voogd opvolgen en u kunt zelfs worden verplicht in therapie te gaan. Zonder professionele begeleiding van uw advocaat van Advocatenkantoor De Gruijl is de kans groot dat uw kind onterecht onder toezicht wordt gesteld.

Uithuisplaatsing (UHP)

De kinderrechter kan besluiten uw kind uit huis te plaatsen als hij dit “in het belang van de verzorging en opvoeding” van uw kind vindt of als hij het noodzakelijk vindt dat uw kind wordt onderzocht aan diens “geestelijke of lichamelijk gezondheid”. In de praktijk blijkt helaas dat deze vage begrippen ruim worden uitgelegd door de verzoekende instanties en de kinderrechter. Ook blijkt vaak dat uw kind helemaal niet wordt onderzocht of dat het feit dat uw kind zich gaat hechten aan het pleeggezin tegen u wordt gebruikt. Uw advocaat van Advocatenkantoor De Gruijl zal uw strijd om uw kind weer thuis te krijgen nooit opgeven.

Omgang tussen ouder en een uit huis geplaatst kind

Bureau Jeugdzorg of een andere gezinsvoogdijinstelling kan het contact (dus ook omgang) tussen u en uw uithuisgeplaatste kind beperken. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een zeer beperkte omgangsregeling van één uur per maand op het hoofdkantoor van de voogdijinstelling. Alle andere vormen van beperkingen zijn ook mogelijk. De beperking van het contact tussen u en uw kind gebeurt in de vorm van een schriftelijke aanwijzing. U heeft twee weken om deze aan te vechten bij de kinderrechter.

Indien u hiervan geen gebruik maakt, staat de beperking van uw contact vast. U kunt wel altijd een verzoek indienen bij de voogdijinstelling om deze aanwijzing aan te passen wegens veranderde omstandigheden. Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u hiertegen ook in beroep bij de kinderrechter. Omdat Advocatenkantoor De Gruijl van mening is dat het contact tussen u en uw kind tijdens de uithuisplaatsing een fundamenteel recht is, raden wij u aan elke beperking aan te vechten. Indien u dat wenst, zal uw advocaat van Advocatenkantoor De Gruijl u bijstaan bij deze zeer belangrijke procedures.

Schriftelijke aanwijzing

Bureau Jeugdzorg of een andere voogdijinstelling kan aan u als ouder een schriftelijke aanwijzing geven. Dat kan als uw kind onder toezicht is gesteld of als uw kind uit huis is geplaatst. Een schriftelijke aanwijzing maakt meestal inbreuk op uw gezag over uw eigen kind of op uw privé-/gezinsleven. Voorbeelden van aanwijzingen zijn schoolkeuze, opvoeding, behandeling, etc. Indien u het niet eens bent met de aanwijzing, heeft u hiervoor twee weken om in beroep te gaan bij de kinderrechter. Na deze twee weken staat de aanwijzing vast, hoe onrechtvaardig u deze ook vindt. 

Voorlopige voogdij

Als een kind tijdelijk niet onder gezag staat, het gezag niet wordt uitgeoefend, of ouders of voogden zijn geschorst, kan de kinderrechter de voorlopige voogdij uitspreken. Het moet telkens gaan om een acute noodsituatie waarin snel ingrijpen ter (tijdelijke) bescherming van het kind noodzakelijk is. De ouders (of voogd) en het kind moeten vooraf worden gehoord. In omstandigheden kan de kinderrechter hiervan afzien. De ouders of het kind moeten dan in ieder geval binnen twee weken na de beslissing worden gehoord. Advocatenkantoor De Gruijl verleent bijstand aan kinderen van wie de voorlopige voogdij wordt gevraagd, maar ook aan ouders die worden geconfronteerd met een verzoek tot voorlopige voogdij. Daarbij kan worden gedacht aan medische behandelingen die u vanuit (geloofs)overtuigen niet wilt laten uitvoeren, ook bij bijvoorbeeld ongeboren baby’s. Al met al is de maatregel van voorlopige voogdij een ernstige inbreuk op uw privéleven, welke inbreuk uw advocaat van Advocatenkantoor De Gruijl graag voor u aanvecht.

Verzoek wijziging gezinsvoogdijinstelling

Indien er een dusdanig slechte relatie tussen u en Bureau Jeugdzorg of een andere voogdijinstelling is ontstaan, kan de kinderrechter worden verzocht een andere instelling tot voogdijinstelling te benoemen. Vaak worden dergelijke verzoeken ingediend als Bureau Jeugdzorg niet langer wil werken aan terugplaatsing van uw kind, hoe graag u dat ook wilt en hoeveel alternatieven en ideeën u ook aandraagt. In zulke gevallen zal uw advocaat van Advocatenkantoor De Gruijl een verzoek indienen bij de kinderrechter om een andere gezinsvoogdijinstelling te benoemen.

Ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag

De ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag is de meest verregaande maatregel die de kinderrechter u kan opleggen. Als gevolg hiervan verliest u elk recht op inspraak in het leven van uw eigen kind. 

 

Als de kinderrechter meent dat de ouders die met het ouderlijk gezag zijn belast niet meer in staat zijn om hun kind op te voeden en te verzorgen, krijgt een ander voor onbepaalde tijd het wettelijk gezag over het kind. Als er geen andere ouder met gezag is, zal Bureau Jeugdzorg meestal de voogdij uitoefenen als het verzoek door de kinderrechter wordt toegewezen. De ontheffing kan in principe niet worden uitgesproken als een ouder zich hiertegen verzet. Hier zijn wel weer enkele uitzonderingen op; dit noemt men dan ‘gedwongen ontheffing'.

De gronden voor de ontzetting uit de ouderlijke macht zijn bijna gelijk aan die van de ontheffing. Voorop staat dat een ontzetting slechts kan worden uitgesproken als deze in de ogen van de kinderrechter in het belang van het kind is. Het is dan van het grootste belang om de kinderrechter ervan te overtuigen dat de ontzetting niet in het belang van uw kind is. 

Wat de meeste ouders niet weten is dat zij na verloop van tijd de rechter kunnen verzoeken om in hun gezag hersteld te worden. De Raad voor de Kinderbescherming kan dit ook aan de rechter voorstellen. Als de rechter ervan overtuigd is dat de ouders weer voor hun kind kunnen zorgen en dit in het belang van het kind is, zal hij of zij hun het gezag teruggeven. Dit kan in eerste instantie eventueel ook in de vorm van een proefperiode van zes maanden.